zasady etyki

Niniejsze Zasady Etyki dotyczą Autorek i Autorów, Redakcji, Recenzentów i Recenzentek oraz Rady Naukowej czasopisma „Miejsce. Studia nad Polską Sztuką i Architekturą XX i XXI Wieku” i odnoszą się do procedury publikowania artykułów oraz ich recenzowania.

W związku z tym, że celem Redakcji jest zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej publikacji naukowych i ich rzetelności, jak również zapewnienie najwyższych standardów współpracy redakcyjnej, Redakcja wdrożyła wytyczne i dobre praktyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie rzetelności pracy naukowej i uznania autorstwa. Dotyczy to zwłaszcza procedur odnoszących się do ochrony oryginalności publikowanych w „Miejscu” tekstów, jak również inne procedury związane z dostępnością informacji i etycznego postępowania wobec Autorów, Autorek Recenzentów, Recenzentek, Czytelniczek i Czytelników i wszelkich osób trzecich zaangażowanych w proces powstawania czasopisma.

Redakcja zna, akceptuje i wprowadza standardy etycznej pracy wydawniczej zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE). Wychwycone przejawy nierzetelności naukowej, plagiaty, autoplagiaty i inne formy łamania zasad etyki oraz prawa autorskiego, będą dokumentowane i upubliczniane.

Obowiązki i prawa Redakcji

1. Redakcja dołoży wszelkich starań, aby artykuły publikowane w „Miejscu” spełniały wymogi rzetelnej i uczciwej pracy naukowej, opartej na zasadzie oryginalności tekstu, by tym samym zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny i naukowy czasopisma.

2. W związku z tym Redakcja prowadzi selekcję artykułów publikowanych w „Miejscu”, co wynika z jej dążenia do zagwarantowania wysokiego poziomu naukowego oraz kształtowania tematyki czasopisma zgodnie z celami wyznaczanymi przez redakcję i Radę Naukową.

3. Następnie Redakcja odpowiada za przeprowadzenie procesu recenzyjnego w trybie Double-Blind Peer Review. Celem tego procesu jest wyselekcjonowanie najlepszych artykułów kwalifikujących się do publikacji.

4. Rezultatem procesu selekcyjnego może być:

a) nieprzyjęcie artykułu;

b) przyjęcie artykułu bez uwag;

c) przyjęcie artykułu do druku wraz z sformułowaniem wniosków umożliwiających Autorom i Autorkom udoskonalenie danego tekstu;

5. Redakcja dochowuje poufności korespondencji z Autorami oraz Recenzentami, co oznacza, że treść korespondencji nie będzie udostępniania osobom trzecim.

6. Redakcja ma obowiązek na żądanie Autora przedstawić mu przebieg i wyniki procesu recenzenckiego.

7. Redakcja dokłada wszelkich starań, by postępować etycznie i rzetelnie w pracy z Autorami i Recenzentami. Procedura nadsyłania i oceniania jest stosowana w identyczny sposób do wszystkich publikowanych materiałów o charakterze naukowym, także tych – potencjalnie – autorstwa członków Redakcji. W takim przypadku proces publikacji jest prowadzony przez innego członka Redakcji niż autor.

8. Redakcja dba o odpowiednią jakość recenzji poprzez staranny wybór Recenzentów, których baza jest poszerzana i aktualizowana (zob. zakładka Recenzenci). W procesie recenzji każdego artykułu naukowego uczestniczy dwoje recenzentów, a Redakcja dba o to, aby między autorami a recenzentami nie zaistniało uzasadnione podejrzenie dotyczące bliskiej współpracy lub konflikt interesów.

9. Redakcja dba o poufność recenzji, nie upublicznia recenzji ani korespondencji z Autorami i Recenzentami.

10. Informacje dotyczące abstraktów, a także redakcji i edycji tekstu są dostępne w zakładce Dla Autorów.

11. Redakcja daje sobie prawo do odrzucenia artykułu nadesłanego po terminie, nawet jeżeli został on wcześniej zakwalifikowany do druku.

12. Redakcja oraz wydawca przestrzegają określonych w prawie zasad ochrony danych osobowych, w tym przepisów RODO.

13. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie artykuły będą sprawdzane w systemie antyplagiatowym POLON.

Obowiązki i prawa Autorek i Autorów:

1. Autorzy mają obowiązek dostarczenia Redakcji artykułów wyłącznie oryginalnych, będących rezultatem samodzielnej pracy intelektualnej oraz własnych badań.

2. Autorzy mają obowiązek dostarczania artykułów w określonym terminie.

3. Autorzy mają obowiązek dostarczenia wraz z artykułem abstraktu w języku angielskim (zob. zakładka Dla Autorów).

4. Okoliczność stwierdzenie przez Recenzentów lub Redakcję świadomego naruszenia zasad etyki wydawniczej przez Autora skutkować będzie zakończeniem procedury recenzyjnej i odmową publikacji tekstu. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z oświadczeniem Autora, iż przedkładany artykuł jest jego własną pracą, dotąd niepublikowaną (w całości lub w istotnych częściach).

5. W „Miejscu” nie jest dopuszczalne wykorzystywanie poprzednio opublikowanych większych partii tekstu. Jeżeli w związku z nową perspektywą badawczą dochodzi do takiej sytuacji, Autor jest zobowiązany wskazać miejsca poprzedniej publikacji z zachowaniem zasad starannego opracowania przypisów i cytatów, jednocześnie zaświadczając, że nie narusza tym działaniem praw osób trzecich lub innych podmiotów.

6. W razie potrzeby Autor ma możliwość komunikowania się zarówno z Redakcją, jak i – za jej pośrednictwem – z recenzentami. W uzasadnionych przypadkach Redakcja kieruje artykuły do ponownej recenzji. Niezgoda Autora z recenzjami nie może być jednak tożsama z uruchomieniem tej procedury.

7. Autor przesyłając artykuł zobowiązuje się do przestrzegania wymogów formalnych i technicznych czasopisma Miejsce, dbając o staranne i rzetelne opracowanie cytatów, przypisów i bibliografii, zgodnie z wymogami formalnymi Miejsca.

8. Autorzy oczekują na recenzję nie dłużej, niż 1,5 miesiąca, chyba że w uzasadnionych przypadkach ustala się inaczej. Autor zostaje niezwłocznie powiadomiony w przypadku konieczności wprowadzenia takiej procedury.

9. Autor ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu recenzyjnego oraz daty publikacji artykułu.

10. Autorzy po otrzymaniu recenzji zobowiązują się do wprowadzenia sugerowanych zmian i poprawek w ustalonym terminie. Niewprowadzenie sugerowanych zmian może skutkować odmową publikacji tekstu ze strony Redakcji.

11. Po przyjęciu artykułu Autor zawiera umowę regulującą kwestie wynikające z prawa autorskiego, z wydawcą „Miejsca”.

12. Autorzy nadsyłający teksty do publikacji mają obowiązek poinformować Redakcję o udziale innych autorów czy wyspecjalizowanych podmiotów w powstaniu publikacji.

Obowiązki i prawa Recenzentów i Recenzentek:

1. Recenzenci zobowiązują się do przygotowania rzetelnej i uczciwej recenzji.

2. Redakcja zapewnia Recenzentom anonimowość procesu recenzenckiego.

3. Zgoda na przygotowanie recenzji jest równoznaczna z potwierdzeniem przez recenzenta, iż posiada on wiedzę niezbędną do rzetelnego opracowania recenzji.

Rada Naukowa

Rada Naukowa pełni rolę ciała pomocniczego, doradzającego w zakresie kierunków rozwoju czasopisma i wspierającego Redakcję w dbaniu o wysoką jakość naukową i merytoryczną (zob. zakładka Rada Naukowa).

ZAMKNIJ