o nas

Miejsce” to rocznik naukowy wydawany przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tytuł pisma wskazuje na podstawowy cel, jaki przed nim stawiamy – badanie sztuki polskiej i jej umiejscowienie w konkretnej sytuacji politycznej, społecznej, geograficznej czy historycznej. Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście okresu, którym chcemy się zajmować: sztuką powojenną, z naciskiem na jej najnowszy rozdział, związany z procesem dezintegracji bloku komunistycznego. Jesteśmy przekonani, że nie można skutecznie prowadzić poszukiwań w tym zakresie nie tylko bez badań podstawowych, ale także bez refleksji metodologicznej przekraczającej paradygmat postrukturalistyczny. Konieczne jest również odnoszenie się do innych dyscyplin, takich jak socjologia, politologia czy historia powszechna, których ustalenia są zbyt często przez historyków sztuki pomijane.

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe ujęcia dotyczące sztuki polskiej powojennej – przede wszystkim wyrastające z pnia poststrukturalizmu New Art History oraz, w konsekwencji, projektu „horyzontalnej historii sztuki”, a także z badań wykorzystujących visual culture studies – domagają się uzupełnienia o inicjowaną w piśmie perspektywę. Tytułowe „miejsce” rozumiemy zatem szeroko: zarówno w wymiarze geopolitycznym, jak i lokalnym; jako punkt na mapie i przestrzeń mentalną; jako niezbywalny kontekst działań artystycznych oraz przedmiot ich krytyki, a także miejsce oporu; widzimy je zarówno w perspektywie długotrwałych procesów, jak i zmian zachodzących w obrębie pojedynczych ośrodków; w końcu – jako obszar pełen ekscytujących napięć i nierozplątanych jeszcze węzłów.

Na łamach „Miejsca” będą ukazywać się prace będące wynikiem badań nad nowoczesną i współczesną sztuką polską, architekturą i projektowaniem. Będziemy zamieszczać teksty prezentujące nowe ujęcia problemów już opracowanych oraz artykuły eksplorujące obszary słabo rozpoznane. Interesują nas zarówno studia przypadków, jak i syntezy oraz ujęcia interdyscyplinarne. Chcemy, by „Miejsce” stało się polem historyczno-artystycznych uzupełnień i rewizji. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że badanie sztuki i architektury współczesnej, ich politycznych, społecznych, geograficznych i historycznych uwikłań, jest dla nas procesem dynamicznym, otwartym i wymagającym nieustannego przepisywania zarówno materiału, nad którym pracujemy, jak i metod, którymi się posługujemy. Uważamy, że tak sformułowane cele, chociaż elementarne, wychodzą naprzeciw najważniejszym potrzebom naszej dyscypliny.

 

Miejsce” jest indeksowane w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego (20 punktów, pozycja 27726)

ZAMKNIJ